Criteria Print     
line
joodse.jpg Voorwaarden: 

.    verzoeken moeten worden ingediend op een daartoe bestemd formulier;

.    het monument moet zijn geregistreerd op de lijst van rijks- of gemeentelijke monumenten;

.    voor gemeentelijke monumenten geldt als extra criterium dat de gemeente eveneens een geldelijke bijdrage dient te verstrekken. De aanvrager zorgt bovendien voor bijvoeging van een omschrijving gebruikt voor de plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst;

.    bij honorering van een verzoek geldt de voorwaarde dat bij verkoop van het gesubsidieerde object binnen vijf jaar, subsidieontvanger de stichting daarvan op de hoogte stelt i.v.m. eventuele terugbetaling van de bijdrage;

.    verzoeken dienen in beginsel te worden ingediend vóór aanvang van de werkzaamheden;

.    het project dient bouwkundige restauratiewerkzaamheden te bevatten en te worden uitgevoerd door een wettig gevestigd B&U-hoofdaannemersbedrijf (geen onderaannemersbedrijf);

.    Stichting Bouwcultuurfonds subsidieert geen (semi)overheidsinstanties (zoals gemeenten ed.);

.    woonhuizen in particulier bezit, komen niet voor subsidie in aanmerking.

Subsidies: 
De subsidies liggen in de regel tussen € 2.500,-- en € 15.000,--.
 
(Extra) bijdrage leerlingbouwplaats:
Bouwkundige restauraties waarbij het vakmanschap extra wordt bevorderd door het uitvoeren als erkende leerlingbouwplaats kunnen rekenen op een extra subsidie (tot € 5.000,--).


 


line

  Terug